Skip to main content

Johtoryhmä on toimitusjohtajan tai ylipäätään johtajan työkalu, jonka tehtävänä on auttaa johtajaa johtamaan organisaatiotaan sen tavoitteiden ja strategian mukaisesti liiketoimintaa kehittäen.

Hyvin harva johtoryhmä toimii moitteetta. Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen saa alkunsa tyypillisesti siitä, että toimitusjohtaja väsyy johtoryhmänsä tehottomuuteen.

Ulkopuolinen konsultti voi toimia tukena johtoryhmän kehittämisessä ja auttaa tehostamaan niin johtoryhmän vuorovaikutusta kuin sen toimintatapoja.

Johtoryhmän tulisi aina olla toimitusjohtajansa työkalu, joka ajaa organisaation tavoitteita strategian mukaisesti. Useissa organisaatioissa on päädytty kuitenkin tilanteeseen, jossa johtoryhmä on koottu jokseenkin sattumanvaraisesti, esimerkiksi perinteiden tai jonkin vanhan totutun toimintatavan mukaisesti.
Monesti johtoryhmän kokouksissa katsotaan vain peräpeiliin eli tarkastellaan toteutuneita lukuja niitä sen kummemmin analysoimatta. Muita johtoryhmässä olevia haasteita voivat olla muun muassa

  • Johtoryhmässä saatetaan ajaa oman toiminnon etua miettimättä organisaation kokonaisuutta.
  • Johtoryhmä saattaa vaieta ja keskustelua on vaikeaa tai mahdotonta saada aikaan.
  • Kokousaika voi kulua operatiivisiin asioihin ja lillukanvarsiin, ja tärkeät strategiset teemat jäävät käsittelemättä.
  • Johtoryhmän jäsenet voivat kilpailla keskenään sen sijaan, että työskentelisivät yhteisen tavoitteen puolesta. Johtoryhmän kokoonpanoa ei ole pohdittu.
  • Johtoryhmän tavoitteesta ja toimintatavoista ei ole keskusteltu.

Koska johtoryhmällä on suuri vaikutus organisaation menestymiseen, tulisi sen katsoa menneisyyden sijaan tulevaan. Liikkeenjohdon konsultointi antaa konkreettisia keinoja johtoryhmän toiminnan kehittämiseen.

Jotta johtoryhmän toimintaa voidaan lähteä kehittämään, on ensimmäiseksi syytä kartoittaa nykytilanne. Åman kanssa johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen lähtee lähtee liikkeelle toimitusjohtajan kanssa käytävällä keskustelulla. Monesti on hyvä haastatella myös nykyiset johtoryhmän jäsenet. Keskusteluissa esillä ovat muun muassa seuraavat teemat:

1. Mitä johtoryhmältä odotetaan?

Ensimmäiseksi kartoitetaan johtoryhmän tarve. Mitä varten johtoryhmä ylipäätään on olemassa ja miten se voi tukea toimitusjohtajaa ja organisaation strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita?

2. Mitkä ovat johtoryhmän tavoitteet?

Kun odotukset ovat selvillä, voidaan miettiä johtoryhmän tavoitteita. Millaisen tavoitteen organisaation visio ja strategia sekä toimintaan kohdistuvat odotukset asettavat johtoryhmälle? Samalla tarkastellaan, tekeekö johtoryhmä tällä hetkellä tavoitteen mukaista työtä.

3. Onko johtoryhmässä oikeat henkilöt?

Toimivat johtoryhmät koostuvat henkilöistä, jotka ymmärtävät organisaation kokonaisuuden, vision ja strategiset tavoitteet sekä johtajan odotukset johtoryhmälle ja haluavat toimia johtoryhmässä tavoitteen mukaisesti, aktiivisesti ja rakentavasti. Toisinaan ollaan tilanteessa, jossa huomataan, että tämä ei toteudu. Tällöin kannattaa pohtia myös kokoonpanoa uudelleen.

4. Onko johtoryhmän toiminta tehokasta?

Kun liiketoimintaa lähdetään kehittämään, on tärkeää varmistua siitä, että tehdyt toimenpiteet ovat tehokkaita. Yhdessä Åman konsultin kanssa tarkastellaan muun muassa johtoryhmien kokouskäytäntöjä – onko kokousrytmi sopiva, mitä kokouksissa puhutaan ja puhutaanko asioista oikealla tavalla?

Åma auttaa luomaan johtoryhmälle toimivat ja tarkoituksenmukaisesti työskentelyn käytänteet.

5. Miten toimii johtoryhmän vuorovaikutus ja yhteishenki?

Tärkeä teema on myös johtoryhmän jäsenten keskinäinen vuorovaikutus ja luottamus. Yhdessä ne luovat perustan tehokkaalle yhteistyölle ja päätöksenteolle.

Avoin vuorovaikutus ja luottamus johtoryhmän jäsenten kesken mahdollistavat avoimen ideoiden ja näkemysten jakamisen. Hyvä vuorovaikutus auttaa myös konfliktien hallinnassa ja luo positiivisen esimerkin organisaation muille jäsenille. Joissain tilanteissa johtoryhmän yhteishenki on voinut syystä tai toisesta kärsiä. Näissä tilanteissa Åma on apuna.

Jotta johtoryhmien toiminnan kehittäminen olisi mahdollisimman tehokasta, voi Åman kutsua paikan päälle tekemään johtoryhmän kokouksen havainnointia.

Havainnoimalla johtoryhmän toimintaa kokouksessa saamme tarkemman käsityksen siitä, miten kokoukset koostuvat, millaista vuorovaikutusta kokouksissa on ja toimiiko ryhmä tehokkaasti.

Havainnoinnin perusteella Åman konsultti käy yhdessä asiakkaan kanssa läpi tekemiään havaintoja. Havaintojen purkamiseen löytyy useita erilaisia ja innostavia keinoja, ja tuloksia voidaan havainnoida muun muassa musiikin avulla. Lisätietoa tästä voit kysyä ottamalla yhteyttä meihin!

Tyypillisesti johtoryhmätyön kehittämiseen räätälöidään muutaman työpajan mittainen prosessi, jonka aikana kirkastetaan muun muassa johtoryhmän tavoite, toimitusjohtajan odotukset johtoryhmälle, jäsenten roolit ja odotukset, toimintatavat kokoustiheydestä muistioiden tekemiseen ja valmistautumiseen sekä seurannan sykli.

Tavoitteena on tietenkin tehokkaampi johtoryhmä­työskentely organisaation menestyksen tukena.

Åman toiminta on tavoitelähtöistä ja tavoitehakuista. Me autamme asiakkaitamme määrittelemään, miksi johtoryhmä on olemassa ja mitä sen pitäisi tehdä. Meillä on ymmärrystä ryhmien toiminnasta ja pitkä kokemus johtoryhmätyön kehittämisestä.

Kanssamme voit varmistua siitä, että työskentely on eteenpäin suuntaavaa ja tavoitteita vastaavaa. Mikäli kiinnostuit palvelusta tai haluat lisätietoa johtoryhmätyöskentelyn kehittämisestä, ota yhteyttä!