Skip to main content

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

Työnohjaus tarjoaa esihenkilöille ja avainhenkilöille keskustelumahdollisuuden, asioiden jäsentämistä, konkreettisia keinoja ja tukea työhön. Esihenkilöiden ja avainhenkilöiden hyvinvointi on suoraan yhteydessä myös henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen. Työnohjaus tukee työssä menestymistä, kehittymistä ja jaksamista.

Åmalla on vahva kokemus työnohjauksesta sosiaali- ja terveyssektorilla, sekä monista eri organisaatioista myös yksityisellä puolella. Åma on ihmisläheinen toimija, jonka valttina on monipuolinen ymmärrys niin ryhmien kuin yksilöiden toiminnasta. Tämä kokemus auttaa Åmaa ymmärtämään työkykyjohtamisen tarpeet ja haasteet eri organisaatioissa.

Esihenkilöt ovat organisaatioissa keskeisessä roolissa. Heidän tulee tasapainoilla erilaisten odotusten ja vaatimusten välillä, kuunnellen niin työntekijän kuin ylimmän johdon suunnalta tulevia toiveita ja odotuksia.

Samalla esihenkilöiden tulee kuitenkin pitää huolta myös omasta työkyvystään. Työnohjauksella voidaan tukea esihenkilön jaksamista ja antaa konkreettisia keinoja jaksamisen tueksi.

Esihenkilö on roolissaan monesti yksinäinen, eikä organisaation sisältä välttämättä löydy ketään, jonka kanssa työhön liittyvistä teemoista voisi luottamuksella puhua. Työnohjaus tarjoaa tähän ratkaisun. Työnohjaajan kanssa esihenkilö tai avainhenkilö pääsee luottamuksellisesti keskustelemaan omasta työstään ja työhönsä liittyvistä pulmista, sparraamaan ja etsimään erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoja edetä.

Työnohjauksessa keskitytään työkykyyn ja työhön liittyviin näkökulmiin. Työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen ja/tai sen edistäminen on monipuolinen kokonaisuus, jonka jokainen osa-alue on tärkeää ottaa huomioon.

Työnohjaus auttaa esihenkilöitä hallitsemaan stressiä ja löytämään tasapainon työn vaatimusten ja oman hyvinvoinnin välillä. Jaksamisen haasteet ovat yhä yleisimpiä, ja työkyvyn ylläpitämisen tueksi työnohjaus on varsin toimiva keino.

Keskusteluissa voidaan käsitellä työmäärää ja kuormitusta, ja etsitään keinoja sen hallintaan. Tavoitteena on varmistaa, että ohjattavat voivat suoriutua tehtävistään tehokkaasti, työhyvinvoinnista tinkimättä. Keskusteluissa teemoina nousevat usein työtehtävien priorisointi, aikataulut ja kalenterointi, ajankäyttö ylipäätään sekä delegointi.

Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden keskustella vaikeista tilanteista ja haasteista, joita esihenkilöt työssään kohtaavat. Yhdessä työnohjaajan kanssa etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja pulmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Organisaatiot ovat jatkuvassa muutoksessa. Åma on kokenut muutosjohtamisen ammattilainen, joka pystyy sparraamaan ja etsimään yhdessä ohjattavan kanssa polkuja eteenpäin.

Kuormaa työssä aiheuttavat sekä liiallinen työmäärä että toisinaan myös kyllästyminen työhön. Monesti työnohjauksessa keskustellaan työn tuunaamisesta. Olisiko mahdollista lisätä mieluisia tehtäviä ja vähentää epämieluisia? Mitä turhaa työssä mahdollisesti on? Millaisia uusia, mielekkäämpiä työn tekemisen tapoja voisi olla? Mitä vanhoja hyväksihavaittuja tapoja on jäänyt ehkä unholaan?

Työnohjaus on rinnallakulkemista, asioiden jäsentämistä, ajatusten esille tuomista ja niiden uudelleen muotoilua. Työnohjaus voi olla erittäin samankaltaista kuin coaching, ja Åmassa myös työnohjauksen pohjana ovat brain based coachingin pääperiaatteet.

Työnohjauksen periaatteita on viisi ja ne muodostavat vahvan perustan prosessille

1. Kysymysten käyttö

Työnohjaaja käyttää kysymyksiä aktiivisesti auttaakseen asiakastaan syventämään ymmärrystään omasta työskentelystä ja jaksamisestaan, ja löytämään ratkaisuja niiden ympärillä.

2. Ratkaisukeskeisyys

Prosessissa keskitytään ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin sen sijaan, että jäädään kiinni ongelmiin. Tarkoitus on miettiä yhdessä, millaisia haasteita työ sisältää ja miten se vaikuttaa jaksamiseen ja yhteistyössä asiakkaan kanssa pohditaan, kuinka tilannetta voidaan parantaa.

3. Ajatusten haastaminen ja venyttäminen

Työnohjaaja auttaa asiakastaan venyttämään omia rajojaan kannustavasti ja haastaa häntä ajattelemaan uudella tavalla. Työnohjauksessa voidaan pohtia yhdessä esimerkiksi millaisia kokemuksia asiakkaalla on aiemmin ollut ja kuinka niiden kokemusten avulla voisi päästä tästä tilanteesta eteenpäin.

4. Tulevaisuuteen katsominen

Työnohjauksessa painopiste on tulevaisuudessa ja eteenpäin katsomisessa. Tarkoitus on miettiä yhdessä, miten asiakas voi jatkossa toimia, jotta oma työkyky ja työhyvinvointi priorisoituvat.

5. Positiivinen palautteenanto

Työnohjaus tarjoaa positiivista palautetta ja kannustusta, mikä auttaa asiakasta uskomaan omiin taitoihinsa ja kykyihinsä. Hyvä työnohjaus vahvistaa työntekijän luottamusta omaan työkyvyn johtamiseen.

Åma noudattaa Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä periaatteita.

Työnohjaus esihenkilöille ja avainhenkilöille on investointi organisaation työkyvyn ylläpitoon ja hyvinvointiin. Se tarjoaa mahdollisuuden käsitellä haasteita avoimesti ja rakentavasti, ja auttaa löytämään keinoja työhön jaksamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.

Jos olet esihenkilö tai organisaation johtohenkilö ja kaipaat tukea ja tietoa työkyvyn johtamiseen, ota rohkeasti yhteyttä. Työnohjaus voi auttaa sinua ja organisaatiotasi kohti parempaa työkykyä ja menestyksekästä toimintaa.

Olemme täällä tukemassa sinua ja organisaatiotasi matkallanne kohti parempaa työkykyä ja hyvinvointia.

Työnohjausprosessi alkaa yleensä tutustumistapaamisella, jossa keskustellaan nykyisestä tilanteesta ja tunnistetaan työnohjauksen tavoitteet ja sovitaan käytännön järjestelyistä. Tapaamisia työnohjauksessa on yleensä noin 6–10 kertaa ja tapaamiset ovat kestoltaan 1–1,5 tunnin mittaisia.

Åma tarjoaa myös ns. jatkuvaa työnohjausta, jossa yhteisestä työnohjausprosessista sovitaan tyypillisesti vuodeksi kerrallaan.