Skip to main content

Coaching tarkoittaa suoraan suomennettuna valmennusta, mutta Åman tarjoamana palveluna se pitää sisällään paljon muutakin kuin perinteisen valmentamisen. Coach on rinnallakulkija ja uusia ajatuksia mahdollistava henkilö, joka tukee asiakkaitaan uralla kehittymisessä.

Avainhenkilön tehtävä organisaatiossa on usein yksinäinen ja coach on tukena tilanteissa, joissa yksilö kokee kaipaavansa keskustelukumppania ja sparraajaa. Coachingin tavoitteena on kehittää yksilön ajattelua ja suuremmassa mittakaavassa myös organisaation liiketoimintaa.

Kaipaatko henkilökohtaista ohjausta ja tukea työsi kehittämisessä? Åma tarjoaa ammattitaitoista coachingia ja työnohjausta, joka auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Valmennus sopii myös ryhmille.

Coach on valmentaja, joka kulkee rinnalla ja tukee asiakkaan polkua kohti tavoitetta. Hänen toimintaansa kuuluu asiakkaan kuunteleminen, kuultujen asioiden jäsentely, asiakkaan vahvuuksien löytäminen ja asiakkaan oman ajattelun haastaminen.

Coach on asioiden esille nostaja ja ajatusten uudelleen muotoilija, jonka tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle uusia oivalluksia omaan työhön ja työskentelyyn liittyen.

Coachingia käytetään niin yksilöille kuin ryhmillekin, jotka kaipaavat suuntaa tai tukea omassa työskentelyssään.

Åman valmennuksen pääperiaatteet ovat brain-based coachingissa. Brain-based coaching tarkoittaa valmennusmenetelmää, joka perustuu aivojen toiminnan ja neurotieteen periaatteisiin. Tämä lähestymistapa ottaa huomioon aivojen kyvyn oppia, sopeutua ja muuttua ajan myötä.

Brain-based coaching voi sisältää erilaisia harjoituksia ja menetelmiä, jotka perustuvat aivojen toimintaa tukeviin periaatteisiin. Tavoitteena on auttaa valmennettavaa kehittämään parempaa itsetuntemusta, oppimaan uusia taitoja ja strategioita sekä parantamaan päätöksentekokykyä ja suorituskykyä.

Coaching tai työnohjaus on prosessi, jonka tarkoituksena on auttaa työntekijää tai työntekijöitä menestymään työssään. Organisaatiossa etenkin avainhenkilöt ovat usein kovankin paineen alla pyrkiessään kuuntelemaan niin työntekijöiden kuin organisaation johdon toiveita, toteuttamaan omaa työtään ja johtamaan myös omaa osaamistaan.

Kun oma jaksaminen on koetuksella, saattaa kaivata ulkopuolista keskustelukumppania, jonka kanssa keskustella ja kehittää omaa toimintaa ja ajatteluaan eteenpäin.

Coach auttaa eteenpäin myös pulmatilanteissa, joissa oma osaaminen tuntuu loppuvan kesken tai ratkaisun tueksi kaipaa ajatusten vaihtoa organisaation ulkopuolisen henkilön kanssa.

Vaikka coachingin tavoitteena on usein tiettyjen pulmatilanteiden tai konkreettisten haasteiden taklaaminen yhdessä asiakkaan kanssa, voi siitä hyötyä muissakin tilanteissa. Organisaatiossa tapahtuvat muutokset tai vaikka johtamisen taitojen kehittäminen voivat olla tilanteita, joissa ulkopuolista apua kannattaa hyödyntää.

Coachauksen periaatteita on viisi ja niiden tavoitteena on viedä asiakkaan ajattelua kohti syvempää ymmärrystä itsestä ja omasta tavasta työskennellä.

1. Kysymysten käyttö

Coach käyttää kysymyksiä aktiivisesti auttaakseen asiakastaan syventämään ymmärrystään omasta työskentelystä, jaksamisestaan ja tavoitteistaan, ja löytämään ratkaisuja niiden ympärillä.

2. Ratkaisukeskeisyys

Prosessissa keskitytään ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin sen sijaan, että jäädään kiinni ongelmiin. Tarkoitus on miettiä yhdessä, millaisia haasteita työ sisältää ja miten se vaikuttaa jaksamiseen ja yhteistyössä asiakkaan kanssa pohditaan, kuinka tilannetta voidaan parantaa.

3. Ajatusten haastaminen ja venyttäminen

Coach auttaa asiakastaan venyttämään omia rajojaan kannustavasti ja haastaa häntä ajattelemaan uudella tavalla. Coachauksessa voidaan pohtia yhdessä esimerkiksi, millaisia kokemuksia asiakkaalla on aiemmin ollut ja kuinka niiden kokemusten avulla voisi päästä tästä tilanteesta eteenpäin.

4. Tulevaisuuteen katsova

Coachauksessa painopiste on tulevaisuudessa ja eteenpäin katsomisessa. Tarkoitus on miettiä yhdessä, miten asiakas voi jatkossa toimia, jotta oma työkyky ja työhyvinvointi priorisoituvat ja hän kehittyisi työssään. Coaching on toimintaan kannustavaa. Tarkoituksena on miettiä asiakkaan kanssa yhdessä mitä voidaan tehdä seuraavaksi, huomenna, tai kuukauden päästä, jotta seuraava askel kehittämiseen olisi konkreettinen.

5. Positiivinen palautteenanto

Coachaus tarjoaa positiivista palautetta ja kannustusta, mikä auttaa asiakasta uskomaan omiin taitoihinsa ja kykyihinsä. Hyvä coaching vahvistaa työntekijän luottamusta omaan työskentelyn johtamiseen.

Valmennusprosessi ja coaching alkaa asiakkaan yhteydenotosta. Ensimmäiseksi järjestetään tutustumistapaaminen, jossa käydään läpi coachattavan tilannetta ja tavoitteita pohditaan yhdessä prosessin etenemistä.

Tavoitteiden sopiminen on toiminnan ytimessä ja kaiken toiminnan lähtökohta. Åman coachit käyttävät erilaisia keinoja visualisoida tavoitteita ja tehdä niistä käsinkosketeltavia, jotta tavoitteet ovat mahdollisimman konkreettisia asiakkaalle.

Coaching prosessi kestää yleensä 5–10 kertaa riippuen asiakkaan toiveista prosessin tavoitteesta. Tapaamiskerrat ovat 1,5 tunnin mittaisia, ja niitä on tavallisesti noin kuukauden välein.

Tunnetko olevasi yksin johtamishaasteissa tai kaipaatko tukea työsi tuunaamisessa oman osaamisen tunnistamisessa? Coach auttaa eteenpäin tilanteissa, joissa haluat keskusteluapua tai sparrausta työssä jaksamisen tai ajattelun kehittämisen tueksi.

Åman yrittäjä Sari-Anne Poikkijoki on kokenut coach, työnohjaaja ja työyhteisön kehittäjä, joka ymmärtää organisaation toimintaa taloudellisesta ja inhimillisestä näkökulmasta. Hänen vahvuutensa on erilaisten ihmisten ja organisaatioiden toiminnan kehittäminen ja tieteellisyyteen perustuva ote kaikessa työskentelyssä.

Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä, niin keskustellaan lisää tilanteestasi ja siitä, kuinka voimme olla avuksi juuri sinulle!