Skip to main content

Mikään muu ei ole pysyvää kuin muutos. Toimintaympäristö muuttuu huimaa vauhtia. Omistajuus vaihtuu. Organisaatiot yhdistyvät. Uusia järjestelmiä otetaan käyttöön. Toimintamalleja muuttamalla haetaan tehokkuutta. Henkilöstöä rekrytoidaan tai toisinaan irtisanotaan.

Muutos vaatii onnistuakseen suunnittelua, jossa organisaation ulkopuolelta tuleva asiantuntija voi toimia objektiivisena apuna. Åmalla on vuosikymmenten kokemus työyhteisöistä ja organisaatioista muutoksessa, ja kuljetamme muutosprosessia yhdessä toimeksiantajan kanssa tiiviisti ja inhimillisesti kohti yhdessä sovittua tavoitetta.

Kaipaatko apua yrityksesi muutostilanteessa? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää siitä, kuinka voimme olla avuksi!

Yksinkertaisimmillaan muutosjohtaminen on ihmisten ohjaamista alkupisteestä kohti haluttua lopputulosta. Kyseessä voi olla jokin konkreettinen muutos, esimerkiksi kahden organisaation fuusioituminen, uuden toimintamallin jalkauttaminen tai uuden teknologian käyttöönotto osana työntekijöiden päivittäistä työskentelyä.

Toisinaan tilanne voi olla epämääräisempi. Yrityksen sisällä saatetaan esimerkiksi kokea tyytymättömyyttä tai esihenkilöt huomaavat, että työn tehokkuus on kärsinyt, mutta konkreettisiin muutostoimenpiteisiin ei osata lähteä, sillä perimmäistä kohdetta muutokselle ei tunnisteta. Tässä tilanteessa ulkopuolinen asiantuntija voi toimia apuna selkeyttämässä ajatuksia siitä, mitkä asiat todennäköisesti kaipaisivat muutosta ja kuinka muutos olisi paras toteuttaa.

Åmassa ajatellaan, että muutoksen johtaminen on kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvää johtamista. Muutoksen johtaminen on toiminnan johtamista, ihmisten johtamista ja itsensä johtamista. Toisaalta muutoksen johtaminen on oma erityinen johtamisen osa-alueensa, joka suuntautuu dynaamisesti kohti tulevaisuutta.

Muutosta johdettaessa kyse on siitä, että totutussa prosessissa on jotain, jonka tulee muuttua. Organisaation henkilöstö on saatava motivoitumaan muutoksesta. Tämä tehdään auttamalla henkilöstöä ymmärtämään, miksi muutos tehdään, mitä muutoksesta käytännössä seuraa ja mitkä ovat muutoksen hyödyt. Onnistunut muutos on sellainen, joka hyödyttää sekä liiketoimintaa että henkilöstöä, ja joka pystytään jalkauttamaan osaksi organisaation arkea.

Åmalla on pitkä kokemus työyhteisöjen kanssa toteutettavasta kehittämistyöstä. Meidän arvoihimme kuuluvat inhimillisyys, tavoitekeskeisyys ja tulevaisuuteen katsova työskentely.

Åman tukemassa kehittämistyössä tarkastellaan organisaation toimintaa monesti kolmiomallin avulla. Kolmion kärkinä ovat perustehtävä, työnjako ja yhteiset pelisäännöt.

Muutostilanteessa kolmea peruspilaria lähestytään yksi kerrallaan.

Perustehtävä

Perustehtävän osalta tarkastellaan sitä, mikä on kyseisen organisaation tai työyhteisön perustehtävä – mistä syystä organisaatio on olemassa ja mitkä ovat sen tavoitteet? Muutostilanteessa tämäkin saattaa muuttua joko kokonaan tai ainakin osittain. Kaikki haluavat tehdä työnsä hyvin, mutta onko meillä yhteinen käsitys siitä, mitä hyvä työ muutoksessa ja muutoksen jälkeen tarkoittavat?

Työnjako

Työnjako kuulostaa yksinkertaiselta asialta, mutta muutoksen yhteydessä myös työnjakoja saatetaan joutua miettimään uudelleen. Palveleeko työnjako tavoitetilaa? Onko työnjako ylipäätään selkeä kaikille? Miten työnjakoa kannattaisi muuttaa, jotta työt tulisivat hoidettua tavoitteen mukaisesti?

Yhteiset pelisäännöt

Yhteiset pelisäännöt ovat koko henkilöstöä yhdistävät käsitykset ja toimintatavat, jotka tukevat organisaation tavoitteita. Etenkin muutostilanteissa on tärkeää käydä yhdessä läpi, millaisia ovat ne yhteiset toimintamallit, joita jokainen sitoutuu noudattamaan. Yhteiset pelisäännöt luovat yhteishenkeä ja lisäävät sitoutuneisuutta yhteiseen muutokseen.

Useisiin organisaatiossa tapahtuviin muutoksiin voidaan varautua etukäteen, ja muutosjohtaminen voidaankin aloittaa jo ennen varsinaisen muutoksen tapahtumista. Kun muutos on kaikkien tiedossa, pyritään työyhteisö saamaan tietoiseksi tulevan muutoksen vaiheista.

On myös tilanteita, joissa henkilöstö ei vielä tiedä tulevista muutoksista, kuten yrityskaupasta tai ylimmässä johdossa tapahtuvista muutoksista. Tällaisissa tapauksissa muutosjohtaminen voidaan aloittaa suunnittelemalla sitä, miten muutostilanne pystytään ottamaan parhaalla tavalla vastaan. Tämä tapahtuu muun muassa kehittämällä esihenkilöiden muutososaamista: kuinka he voivat kohdata työntekijät ja tukea näitä muutostilanteissa.

Osallistaminen ja osallisuuden tunne on muutostilanteessa todella tärkeää. Jokaisella tulee olla oikeus tulla kuulluksi ja olla osana tekemässä muutosta.

Muutostilanteet herättävät aina erilaisia tunteita, oli kyse sitten positiivisesta tai negatiivisesta muutoksesta. Tärkeä osa muutoksen johtamisessa onkin kohdata organisaation henkilöstö inhimillisesti ja heitä kuunnellen.

Tavallisia kysymyksiä muutokseen liittyen voivat olla muun muassa

 • Miten tämä vaikuttaa elämääni?
 • Mitä minulta odotetaan?
 • Mitä hyödyn/saan?
 • Mistä joudun luopumaan?
 • Miksi nyt?

Muutosjohtamisessa on tärkeää hyväksyä se, että jokainen kohtaa muutoksen omista lähtökohdistaan ja suhtautuu siihen omalla tavallaan. Pelko muutostilanteissa on hyvin tavallista, ja ulkopuolinen asiantuntija voi auttaa organisaatiota kohtaamaan muutoksen siten, että kaikilla olisi mahdollisimman turvallinen ja kuultu olo.

Mikäli muutosta ei hyväksytä, saattaa organisaatiossa esiintyä muutosvastarintaa. Jopa pienet työn tai organisaation muutokset voivat aiheuttaa närkästystä, ennen kuin muutoksen edut on täysin sisäistetty. Johdon rooli ja sitoutuminen muutosprosessiin korostuvat muutosvastarinnan selvittämisessä.

Muutosvastarintaa aiheuttaa muun muassa

 • pelko muutoksesta
 • hiljaisuuden kulttuuri
 • muutosvoiman puute, eli kokemus siitä, ettei itse voi oikeasti vaikuttaa muutostilanteeseen.

Toisaalta voidaan ajatella, että muutosvastarintaa ei ole, vaan on vain tietämättömyyttä, osaamattomuutta tai haluttomuutta muutokseen liittyen. Tiedon ja osaamisen lisääminen onkin tärkeätä muutoksen hetkellä.

Jotta muutos pystyttäisiin hyväksymään ja siitä saataisiin pysyvä tila, johdon tehtävänä on selkeästi viestiä, miksi ja miten muutos tapahtuu.

Tärkeää muutosjohtamisen kannalta on myös ymmärrys siitä, mitä kenellekin viestitään ja milloin. Kun muutos ja sen vaikutukset voidaan konkreettisesti yhdistää omaan työnkuvaan, on muutokseen sitoutuminen todistetusti parempaa yksilötasolla.

Muutos koskettaa aina koko työyhteisöä. Åman toiminnan keskiössä on inhimillinen lähestyminen muutostilanteissa. Me kannustamme ja autamme tuomaan näkyväksi kaikki ne tunteet, joita työyhteisössä käydään läpi muutokseen liittyen. Hallittu muutos auttaa selkeyttämään prosessia ja tuo ennakoitavuuden tunnetta työyhteisölle.

Muutosprosessi kulkee vaiheittain ja olemme tukenasi kaikissa niistä:

 • Jos muutoksen tarve ei ole vielä selvä, me autamme selkeyttämään sen yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa.
 • Autamme koko työyhteisöä muodostamaan kokonaiskuvan muutoksesta
 • Mietimme yhdessä eri henkilöstöryhmien kanssa, kuinka muutoksessa olisi hyvä edetä
 • Löydämme yhdessä organisaatiolle sopivimmat työkalut muutoksen edistämiseen

Kun kaikki tietävät, miksi muutos tapahtuu ja miten se tulee heihin vaikuttamaan, muutos sujuu paljon ketterämmin. Åma on apunasi organisaation muutostilanteissa ja osaa huomioida muutoksen johtamisessa ne tärkeät näkökulmat, jotka auttavat toteuttaman muutoksen toivotulla tavalla.

Muutosjohtaminen auttaa organisaation muutostilanteiden yli. Åma on muutoksen johtamisessa tukena sitouttaen organisaation työntekijät lempeästi kohti haluttuja tavoitteita. Autamme konkreettisin keinoin muutoksen johtamisessa alusta loppuun ja siitä eteenpäin muutoksen seurantaan asti. Tuemme myös esihenkilöitä johtamaan muutosta.

Kanssamme voit varmistua siitä, että organisaatio saavuttaa toivomansa lopputuloksen ja muutos jää pysyväksi osaksi toimintamalleja. Samalla pidämme huolta siitä, etteivät työntekijät unohdu muutoksessa vaan saavat äänensä kuuluviin ja motivoituvat toteuttamaan yhteisiä päämääriä.